What is Website@School?

Summary in your language (note the mouseover text):

flag of Great Britain  English
flag of China  中文
flag of India  हिंदी
flag of Spain  Español
flag of the Netherlands  Nederlands
flag of Frysian  Frysk
flag of Germany  Deutsch
flag of France  Français
flag of Norway  Norwegian
flag of Estonia  Estonian
flag of Bulgaria  български
flag of Ireland  Irish
No flag  Papiamentu
flag of Aruba  Aruba
flag of Vietnam  Tiếng Việt
flag of Russia  Русский
flag of Lativia  Latvian
flag of Sweden  Svenska
flag of Finland  Suomeksi
flag of Slovenia  Slovenish
flag of Greece  Ελληνικά
flag of Uumania  Romaneste
flag of Danmark  Dansk
flag of Serbia  Serbian
flag of Croatia  Croatian
flag of Hungary  Magyar
flag of Slovakia  Slovakian
flag ofCzech Republic  Czech
flag of Portugal  Português
flag of Poland  Polski
flag of Lithuania  Lithuanian
flag of Italy  Italiano
flag of Malta  Maltese
flag of Turkey  Türkçe
flag of Pakistan  اردو
flag of Iran  فارسی
flag of Arabic League  العربية

Help pupils in your country to learn ICT and international collaboration. Please translate or update your language and contact us.

Frisian summary

Oer Website@School

Website@School is in webside behear systeem dat spesjaal makke is om foar skoallen websiden te bouwen, te berêden en te ûnderhâlden. It is fergees yn te laden as Iepen Bron Software, en hat it brûkersrjocht ûnder in General Public License.

De wichtigste eigenskippen dy’t elke skoalle nedich hat:

  • In ûneinich tal websiden en yntranetten. Foarbylden: de skoalleside, websiden foar groepen sa as ÛR en MR of noch mear rieden, foar wurkgroepen, foar brede skoalle-aktiviteiten, foar elke learling, foar it bestjûr, foar de direkteur, koartom: foar elkenien en alles yn skoalle;
  • Website@School is ek ûntwurpen as learmiddel, om learlingen klear te meitsjen foar har ICT-takomst. De skoalle hat potinsjele wûnderbern ! Se kinne op in feilige manier ICT ûndersykje en leare;
  • Websiden kinne feroare, gearfoege of opdield wurde. Sa binne feroarings maklik oan te bringen;
  • Een What-you-see-is-what-you-get( Je sjogge wat je krije ) tekstbewurker, krekt like maklik as Word. Gjin gedoente mei lestige tekens;
  • Groepen kinne gearwurkje yn projekten en wurkgroepen. In ta de finesses útbalansearre behear fan tagongsrjochten ( RBAC: Role Based Access Control);
  • Bazar Style Sheets ( BSS ) jout elke yndividuele brûker de mooglikheid syn eigen styl te betinken;
  • Minsken mei minne eagen en blinen kinne websiden beheare mei help fan braille of in byldskermlêzer;
  • En der is noch folle mear. Sjoch mar ris nei de foarriedige krytearia yn de ( no noch ) Ingelske komplete hantlieding-mei-plaatsjes.